first-meta-pixel

Salgsbetingelser

Vores betingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende fra 10.02.2021

1. Aftalegrundlag

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende i forbindelse med leverancer af produkter og ydelser fra SuperVision Alarmteknik (herefter benævnt SAT) til kunder, såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet mellem parterne.

1.1 Serviceaftale / Kontrolcenteropkobling

Såfremt andet ikke skriftligt vælges eller fravælges i den underskrevne aftale, vil der automatisk blive etableret nedenstående.
(Opdaterede priser vil kunne findes på websiden)

Erhverv: Model 1 aftale, som er opkobling til kontrolcentral + evt. SIM-kort og/eller IP-overvågning.

Privat: Kontrolcenteropkoblings-aftale + evt. SIM-kort

1.2 Årligt eftersyn (Erhverv)

Eftersyn udføres i forhold til forsikringsselskabernes bestemmelser, hvor der er forsikringskrav om eftersyn 1 gang årligt. Hvis der ikke forlægger et forsikringskrav, udføres eftersyn hvert andet år. Reparation og udskiftning af defekte dele udføres efter regning medmindre der er valgt andet i en indgået serviceaftale.

1.3 Årligt eftersyn (Privat)

Årligt eftersyn på private anlæg vælges til eller fra af kunden jvf. indgået aftale.

1.4 Ansvar for 3. part produkter m.m.

SAT kan ikke holdes ansvarlig for 3. parts produkter/ydelser og evt. følger af fejl og lignende på disse. 3. parts produkter kan f.eks. være: SIM-Kort, kontrolcentralfejl, APP-servere, App’s, m.v. Strømafbrydelser af den ene eller den anden årsag er ligeledes at betragte som værende 3. parts ydelser.
SAT kan ikke holdes ansvarlig for evt. konsekvenser relateret til kundens selvindkøbte batterier, samt egen udskiftning af disse i detektorer.

1.5 Særlige forhold omkring installationen

Følgende vil altid blive faktureret uanset abonnementstype: Reparation og udrykning som følge af brand, lynnedslag, oversvømmelse, indbrud, hærværk, selvforskyldte fejl og alarmer (personalefejl) samt fejl på telefonlinjen og på kommunikationsenheder for det offentlige alarmnet.

2. Fortrolighed

Enhver teknisk, forretningsmæssig eller anden information, som SAT modtager fra Kunden eller dennes repræsentant og ikke er beregnet til videregivelse, behandles fortroligt. Den vil ikke blive brugt, afsløret, offentliggjort eller videregivet til nogen tredjemand, med mindre, dette sker i forbindelse med behørig opfyldelse af en aftale med den, der har udleveret oplysningen.

3. Tilbudsvarighed – Levering

Tilbud udarbejdet og afgivet af SAT er gældende 30 kalenderdage fra den tilbudsdato, der er anført i tilbuddet. Forlængelse af tilbudsfrist skal enten ske skriftligt eller være anført særskilt i det fremsendte tilbud. Tidspunktet for levering af de nævnte ydelser aftales ved accept af tilbud, og skal foreligge skriftligt i forbindelse med ordrebekræftelse.

4. Kundens forpligtigelser

SAT’s udarbejdelse af tilbud og projekter tager udgangspunkt alene i de modtagne materialer, beskrivelser og informationer. Ved aftalens indgåelse forudsættes, at SAT får stillet anvendeligt tegningsmateriale af tilfredsstillende kvalitet til rådighed, ligesom beskrivelser, krav, tidsplan og rettelsesblade skal være fremsendt. Kunden er pligtig til uden ophør at informere SAT om ændringer i projektet, herunder reviderede tegninger eller ændrede aftaler og krav, som kan have indvirkning på SAT´s udarbejdelse af korrekt projektgrundlag og iværksatte handlinger. Såfremt kunden ikke agerer loyalt i forhold til ovenstående, har SAT krav på at få betaling for forgæves anvendte ressourcer og omkostninger.

5. Force majeure

Såfremt der forekommer forsinkelse i forhold til det aftalte, er SAT kun ansvarlig for forsinkelser såfremt disse kan henregnes til SAT’s forhold, og der ikke i tilbuddet er taget forbehold herfor. Er forsinkelsen forårsaget af underleverandører, tredjemand eller Kundens forhold, kan der ikke rettes krav mod SAT. Hvis forsinkelsen kan henregnes til SAT´s forhold kan Kunden kræve erstatning, idet erstatningen dog maksimalt kan udgøre et beløb svarende til det SAT selv har modtaget for opgaven. SAT´s forpligtelser begrænses generelt af force majeure, herunder bl.a. naturkatastrofer, storm, oversvømmelser og lynnedslag, krig, optøjer, strejker, lockout, uheld ved produktion og transport samt ethvert andet forhold, der ikke er undergivet SAT´s kontrol, herunder også manglende, mangelfuld eller forkert levering fra underleverandører. Hvis omstændighederne har eksisteret i mere end 3 måneder, kan såvel SAT som Kunden ophæve aftaler, der berøres heraf. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende i sådanne tilfælde.

6. Mangler

SAT har udarbejdet et projekt på grundlag af modtagne materialer og informationer. Straks ved modtagelse af projektet er Kunden pligtig til at gennemgå materialet med henblik på at sikre at det opfylder det aftalte i tilbuddet med bilag og ordrebekræftelse, og skal uden ophør meddele SAT, hvis der er konstateret mangler.

Hvis SAT fra Kunden har modtaget meddelelse om, at der er mangler ved det leverede, skal SAT inden 3 arbejdsdage påbegynde et afhjælpningsforsøg for så vidt angår de mangler, der er gjort gældende. Når eventuelle mangler er afhjulpet, meddeler SAT dette til Kunden. Såfremt SAT ikke er i stand til at afhjælpe en given mangel, der kan henregnes til SAT´s forhold og SAT har forsøgt at foretage en sådan afhjælpning 3 gange, kan Kunden skriftligt meddele SAT, at aftalen hæves, såfremt afhjælpning herefter ikke har fundet sted 20 dage efter, at et sådant skriftligt påkrav er afgivet. Der skal dog være tale om en væsentlig mangel for at ophævelse kan finde sted. SAT´s udarbejdelse af projekter tager udgangspunkt i de modtagne materialer, beskrivelser og informationer, og ansvar for mangler i det udarbejdede projekt, der først konstateres hen i installations-fasen, kan alene medføre ansvar for om levering af projekt, men medfører ikke ansvar for eventuelle omkostninger til installations omgørelse, materialer eller arbejdsløn for ændringer og manglende enheder eller funktioner i det udførte. Der kan aldrig ydes erstatning for driftstab, avancetab, samt andre økonomiske konsekvenstab, herunder dagbøder eller andre bodsbetalinger. Eventuel erstatning i forbindelse med konstaterede mangler eller forsinkelser, der kan henregnes til SAT´s forhold, opgøres efter dansk rets almindelige regler om erstatning, men kan grundlæggende aldrig overstige hvad SAT har modtaget for udført arbejde, alternativt den maksimale erstatning SAT har forsikringsmæssig dækning for. Nærværende begrænsning i erstatningens opgørelse (maks. kr. 500.000 pr. sag/ 5 mio. personskade) gælder uanset, om der fra SAT´s side i forbindelse med den erstatningsberettigende hændelse er handlet uagtsomt. Såfremt en mangels indsigelse ikke er begrundet i SAT´s arbejde, men derimod f.eks. underleverandørers ydelser eller Kundens egne forhold, er SAT berettiget til at fakturere Kunden det tidsforbrug og omkostninger, som SAT har haft i forbindelse med udbedring af det pågældende forhold.

7. Afleveringsforretning

Når SAT er færdig med at udføre sit arbejde i henhold til beskrivelsen i tilbuddet, alternativt at ”første inspektion” er sket uden anmærkninger, meddeles dette til Kunden og der afholdes herefter, senest 3 hverdage efter, at SAT har afgivet en sådan meddelelse, en afleveringsforretning, hvor SAT sammen med den af Kunden udpegede projektansvarlige gennemgår det leverede. Når gennemgang har fundet sted, anses levering også for at have fundet sted. Dette er dog kun tilfældet, såfremt det ikke af tilbuddet fremgår, at aflevering anses for værende sket på anden måde eller på et tidligere tidspunkt.

8. Prisen

Prisen for de ydelser som SAT skal levere fremgår af tilbuddet og den udarbejdede ordrebekræftelse samt eventuelle skriftlige aftaler indgået i installationsforløbet.
Prisen reguleres årligt og er pristalsreguleret jf. Danmarks statistiks nettoprisindeks.

9. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 8 kalender-dage fra fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt, kan SAT vælge at ophæve aftalen ved at fremsende et skriftligt påkrav til Kunden, hvoraf det skal fremgå, at aftalen kan ophæves, såfremt betaling ikke har fundet sted inden 3 bankdage efter at påkravet er kommet frem til Kunden. Reglerne om anticiperet misligholdelse i købeloven finder tillige anvendelse. SAT vil herefter være berettiget til at kræve erstatning fra Kunden beregnet efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar, hvilke regler statuerer, at SAT vil være berettiget til at kræve erstatning for sin positive opfyldelsesinteresse. Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, forbeholder SAT sig ret til at ophæve alle igangværende engagementer med Kunden. Overskrider Kunden betalings-betingelserne og vælger SAT ikke at ophæve aftalen opkræves morarente efter lov om rente ved forsinket betaling.

10. Misligholdelse fra Kunden

Kunden skal til enhver tid søge samarbejde og videregive informationer til SAT, således at arbejdet og dermed gældende tidsplan kan overholdes. Endvidere skal kunden stille personale og ressourcer til rådighed i en sådan kvalitet, at arbejdet ikke bliver forringet eller vanskeliggøres. Såfremt Kunden ikke stiller de ydelser eller ressourcer til rådighed for SAT som er forudsat i tilbuddet og SAT på trods af fremsendt påkrav – fortsat ikke 3 arbejdsdage efter at påkrav er fremsat – har fået de pågældende ydelser eller ressourcer stillet til rådighed, kan SAT vælge at ophæve aftalen og herefter kræve erstatning fra Kunden. Erstatning beregnes efter de almindelige regler i dansk ret om erstatning, således at SAT´s erstatningskrav kan opgøres til SAT´s positive opfyldelsesinteresse. Dette er ligeledes gældende i det omfang, at Kunden misligholder den indgåede aftale eller sine forpligtelser i henhold til denne på anden måde.

11. Ejendomsretten

Ejendomsretten til de udarbejdede projekter, programmer, tegninger, dokumenter mv. tilhører SAT og må ikke uden SAT´s skriftlige tilladelse anvendes af kunden til andre formål end de aftalte. Produkter, tegninger, dokumenter mv. må kun i aftalt omfang kopieres, overgives til eller på anden måde bringes til 3. mands kundskab. Ved køb af varer, der helt eller delvist består af software, opnår Kunden alene en ikke eksklusiv licensret til at benytte softwaren. Kunden erhverver således ingen form for ejendomsret til softwaren.

11.1 Nøglebokse

Nøglebokse/cylindre er SAT’s ejendom og ved nedtagelse – uanset årsag – skal foretages af SuperVision Alarmteknik’s SAT’s teknikere og der vil blive faktureret et nedtagningsgebyr i den sammenhæng.

12. Kataloger m.m.

Alle oplysninger om dimensioner, vægt, kapacitet og andre data, der er anført i kataloger, prospekter, datablade og lignende fra tredjepart, er alene vejledende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser hertil.

13. Værnetingsaftale lovvalgsaftale

Det er aftalt mellem parterne, at dansk ret skal finde anvendelse ved afgørelse af eventuelle tvister i forbindelse med indgåelsen af nærværende aftale samt deraf afledte tvister. Herudover er det aftalt, at rette værneting for sådanne tvister er Århus, således at sagsanlæg skal indgives ved en kompetent domstol i Århus.

14. Reklamationsret

Private kunder har 2 år ifl. købeloven
Erhvervskunder har 1 år.

15. Opsigelse af abonnement + aftale

Hvis abonnementet på kontrolcentralen og/eller aftalen ønskes opsagt, kræver det en skriftlig opsigelse sendt pr mail til kontakt@supervision-alarm.dk. Derefter modtager kunden et opsigelsesdokument fremsendt til digital underskrift.

Der vil desuden være et nedtagningsgebyr på kr. 1.000,- ekskl. moms.
Opsiger er forpligtet til at sikre fjernelse af SAT-skilte.
Opsigelsesvarslet er løbende måned + 3 måneder, fra opsigelsen er SAT i hænde.
Når SAT har modtaget opsigelsen, vil opsigeren få tilsendt et digitalt opsigelses-dokument til underskrift.
SAT kan med et varsel på løbende måned + 1 måned opsige aftalen. Dette skal ske skriftligt via mail. Varslet er gældende fra dato på opsigelsen.

16. Ekspeditionsgebyr

Der bliver pålagt et ekspeditionsgebyr på din faktura første gang. Men hvis fremtidige fakturaer efterfølgende tilmeldes betalingsservice, vil der ikke blive pålagt et gebyr.

17. Digitale aftaledokumenter

Fremsendte digitale aftaledokumenter skal underskrives inden for 14 dage, og efter 2 påmindelser, uden at SAT har modtaget en underskreven aftale, kan SAT med øjebliklig varsel stoppe leverancen/nedtage anlægget. Fakturering starter fra idriftsættelse af anlægget og ikke når aftaledokumentet modtages/underskrives.

18. Tegningsberettigede i virksomheden

Det er underskriverens ansvar at han/hun er tegningsberettiget repræsentant for virksomheden.
Den, der optræder som tegningsberettiget, indestår for, at han/hun har fornøden fuldmagt. Er dette ikke tilfældet og der alligevel underskrives, er det tilbageholdelse af væsentlige oplysninger om, at han/hun har fuldmagt til at underskrive. Det betyder at underskriveren skal erstatte den skade, tredjemand lider ved, at retshandelen i givet fald ikke kan gøres gældende mod den virksomhed der er underskrives for.

 

 

 

SAT henviser desuden til OcuClouds gældende betingelser, ved køb af OcuClouds produkter.

General Terms and Conditions for Cloud Services

Gældende fra August 2022